آغاز برنامه مهارت آزمایی آزمایشگاه های کووید-19 وزارت بهداشت
آغاز برنامه مهارت آزمایی آزمایشگاه های کووید-19 وزارت بهداشت

برنامه مهارت آزمایی دوره ای شبکه آزمایشگاه های کووید-19 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از امروز توسط آزمایشگاه مرجع کشوری کووید-19 در انستیتو پاستور ایران آغاز می شود. تقریرنیوز؛ دکتر سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعلام این خبر افزود: آزمایشگاههای این شبکه ملزم هستند مطابق […]

برنامه مهارت آزمایی دوره ای شبکه آزمایشگاه های کووید-19 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از امروز توسط آزمایشگاه مرجع کشوری کووید-19 در انستیتو پاستور ایران آغاز می شود.

تقریرنیوز؛ دکتر سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعلام این خبر افزود: آزمایشگاههای این شبکه ملزم هستند مطابق برنامه ای که انستیتو پاستور اعلام می کند و در مدت زمان تعیین شده، نتایج آزمایش تشخیص مولکولی بر روی پنل نمونه های کنترل مجهول را به آزمایشگا مرجع کشوری اعلام نمایند.

دکتر سمیعی گفت: برنامه مهارت آزمایی که موفقیت در آن معیار اعتبار نتایج آزمایشگاه محسوب می شود، در کنار ارزیابی های نظارتی، از مهمترین ابزارهای کسب اطمینان از رعایت استانداردهای فنی و عملکرد مطلوب آزمایشگاه محسوب می شود و مطابق ضوابط آزمایشگاههای پزشکی، شرکت در آنها الزامی است و معاونتهای درمان و بهداشت دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی باید بر مشارکت آزمایشگاههای دانشگاهی خود در برنامه نظارت نمایند.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سازمان های بیمه پایه در پرداختهای خود به آزمایشگاهها و موسسات پزشکی نظیر بیمارستانها و مراکز سرپایی گواهی شرکت در برنامه مهارت آزمایی را ملاک قرار خواهند داد و همچنین نمونه های کنترل مورد نیاز برای مهارت آزمایی با پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت تامین شده است.

منبع:www.behdasht.gov.ir